SMLOUVA O SPONZORINGU

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Nadační fond Folklorika,
IČ: 09942289, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7,
sp. zn. N 1905 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: ing. Tomáš Štefánek, předseda správní rady
(dále jen „Sponzorovaný“) na straně jedné

a

název/firma:
IČ: , se sídlem: .
Email (pro zaslání smlouvy):
zastoupená: .
(dále jen „Sponzor“) na straně jedné

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Sponzorovaný je nadačním fondem, který byl založený za společensky užitečným účelem, zejména pak k (i) podpoře sociálně znevýhodněných žáků formou příspěvku na úplatu za vzdělání, půjčovného nástrojů, účasti na soustředění, festivalech, soutěžích, vystoupeních, táborech, (ii) finančnímu a organizačnímu zajištění výchovně vzdělávacích akcí soustředění, festivalů, soutěží, workshopů, vystoupení, táborů, koncertů, výstav a dalších akcí školy (tam, kde se v této smlouvě hovoří o škole, míní se tím jakákoliv právnická osoba vykonávající činnost školy, jejímž společníkem je MORAVAN GROUP, s.r.o., 90851 Holíč, Sasinkova 677/1, Slovenská republika, registrační číslo: 44136501), (iii) modernizaci vzdělávacích činností, inovaci výuky, zavádění nových prvků do výuky pomůcek a materiálů k výuce, pořízení nástrojového vybavení pro účely výuky i možnosti zapůjčení žákům, rozšíření notového a učebnicového archivu školy a (v) získávání sponzorů a dárců, kteří podpoří cíle nadačního fondu.

2. Sponzor je ochoten prostřednictvím sponzorského daru podpořit činnost Sponzorovaného s tím, že Sponzorovaný naproti tomu zajistí vhodnou formou prezentaci Sponzorovaného, jak je uvedeno níže v této smlouvě o sponzoringu (dále jen „smlouva“). Sponzorovaný a Sponzor proto uzavírají tuto smlouvu, aby stanovili podmínky pro poskytnutí sponzorského daru a zajištění prezentace Sponzora jako osoby podporující činnost Sponzorovaného a školy.

Článek II
Předmět smlouvy

1. Sponzor poskytne Sponzorovanému peněžitý příspěvek jako sponzorský dar ve výši: ,- Kč, a to k financování činnosti, kvůli níž byl Sponzorovaný založen (viz článek I, odst. 1 výše). Sponzorovaný příspěvek poskytnutý Sponzorem přijímá s tím, že Sponzorovaný současně poskytne či obstará prezentaci Sponzora jako osoby, která přispěla k financování činnosti Sponzorovaného a školy.

2. Konkrétní způsob využití příspěvku určuje sám Sponzorovaný, avšak tento způsob musí být v souladu s účelem, k němuž byl Sponzorem poskytnut, s čímž Sponzor souhlasí.

3. Prezentací Sponzora jako osoby, která přispěla k financování činnosti Sponzorovaného a školy, se pro účely této smlouvy rozumí uvádění Sponzora jako poskytovatele příspěvku na webových stránkách Sponzorovaného (a případně též školy), v prostorech užívaných Sponzorovaným (a případně též školou) a dále pak v rámci kulturních, společenských a jiných akcích pořádaných v roce poskytnutí příspěvku Sponzorovaným nebo školou (např. na tištěných materiálech, elektronických zobrazovacích zařízeních apod.). Konkrétní formu a rozsah prezentace Sponzora určuje Sponzorovaný, s čímž Sponzor souhlasí.

4. Sponzor poskytne dar tak, že částku uvedou v odst. 1 v tomto článku výše vloží nebo převede ve prospěch účtu Sponzorovaného č.ú. 2401944933/2010 pod variabilním symbolem tvořeným číslem této smlouvy (viz záhlaví smlouvy). Nebude-li celá částka daru připsána ve prospěch předtím uvedeného bankovního účtu nejpozději do 14 dní od data uzavření této smlouvy, pak se tato smlouva ruší od samého počátku.

Článek III
Prohlášení Sponzora, vrácení příspěvku

1. Sponzor prohlašuje, že na jeho straně neexistuje žádná překážka k uzavření této smlouvy, resp. k poskytnutí daru Sponzorovanému na jejím základě, zejména, že Sponzor není v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení, popř. exekuce soudní, správní nebo daňová, ani není dána žádná skutečnost, na základě níž, by poskytnutí daru podle této smlouvy mohlo být shledáno jako neúčinné právní jednání. Sponzor současně prohlašuje a ujišťuje Sponzorovaného, že poskytované peněžní prostředky pocházejí z jeho legálních příjmů.

2. Sponzor bere na vědomí, že správní rada Sponzorovaného, je oprávněna rozhodnout o odmítnutí daru podle této smlouvy, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že zjistí, že některé z prohlášení učiněných Sponzorem v odst. 1 v tomto článku výše není pravdivé. Sponzorovaný je v takovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to s účinky ex tunc. Sponzorovaný v takovém případě poskytnuté peněžní prostředky vrátí bez zbytečného odkladu Sponzorovi. Sponzor nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí peněžních prostředků do jejich vrácení.

Článek IV
Zpracování osobních údajů

1. Sponzor bere na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ze stany Sponzorovaného ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), a na to navazujících právních předpisů.

2. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení v dokumentu Zásady o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na internetových stránkách obdarovaného https://www.zusfolklorika.cz. Sponzor uzavřením této smlouvy potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil.

3. Sponzor souhlasí s tím, aby byl jako dárce uváděn ve výroční zprávě Sponzorovaného jakožto nadačního fondu.

Článek V
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud je tato smlouva uzavírána prostřednictvím elektronické výměny dat, a to tak, že Sponzor z webového rozhraní na stránkách Sponzorovaného odešle z jeho strany doplněný formulář smlouvy (použitím tlačítka odeslat smlouvu), pak je smlouva uzavřena okamžikem, kdy se Sponzorovi zobrazí zpráva potvrzující přijetí formuláře smlouvy; Sponzor současně obdrží smlouvu na e-mailovou adresu, kterou uvede ve formuláři.

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, tuto si přečetly, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
ZPĚT


Nabídka partnerství

Číslo účtu Nadačního fondu Folklorika: 2401944933/2010