DAROVACÍ SMLOUVA

o darování peněžních prostředků č.
uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky

dárcem
jméno a příjmení:
datum nar. dd.mm.rrrr: , bytem:
email (pro zaslání smlouvy):
(dále jen „Dárce“) na straně jedné
a
obdarovaným
Nadační fond Folklorika,
IČ: 09942289, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7,
sp. zn. N 1905 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: ing. Tomáš Štefánek, předseda správní rady
(dále jen „Obdarovaný“) na straně druhé

Článek I
Předmět darovací smlouvy

1. Dárce touto darovací smlouvou o darovací peněžních prostředků (dále jen „smlouva“) přenechá Obdarovanému peněžní prostředky ve výši: ,- Kč jako dar. Obdarovaný darované peněžní prostředky jako dar přijímá s tím, že se zavazuje tyto využít způsobem dle článku II níže v této smlouvě.

2. Dárce dar poskytne tak, že peněžní prostředky vloží nebo převede ve prospěch bankovního účtu Obdarovaného č.ú. 2401944933/2010 s tím, že vklad či převod označí variabilním symbolem tvořeným číslem této smlouvy (dle jejího záhlaví).

3. Dárce je oprávněn požádat Obdarovaného o potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. Obdarovaný je v takovém případě povinen Dárci takové potvrzení vystavit a zaslat na adresu Dárce uvedenou v záhlaví této smlouvě, ledaže by Dárce toto potvrzení požadoval zaslat jinam.

Článek II
Využití daru

1. Obdarovaný je nadačním fondem, který byl založený za společensky užitečným účelem, zejména pak k (i) podpoře sociálně znevýhodněných žáků formou příspěvku na úplatu za vzdělání, půjčovného nástrojů, účasti na soustředění, festivalech, soutěžích, vystoupeních, táborech, (ii) finančnímu a organizačnímu zajištění výchovně vzdělávacích akcí soustředění, festivalů, soutěží, workshopů, vystoupení, táborů, koncertů, výstav a dalších akcí školy (tam, kde se v této smlouvě hovoří o škole, míní se tím právnická osoba vykonávající činnost školy, jejímž zřizovatelem je MORAVAN GROUP, s.r.o., 90851 Holíč, Sasinkova 677/1, Slovenská republika, registrační číslo: 44136501), (iii) modernizaci vzdělávacích činností, inovaci výuky, zavádění nových prvků do výuky pomůcek a materiálů k výuce, pořízení nástrojového vybavení pro účely výuky i možnosti zapůjčení žákům, rozšíření notového a učebnicového archivu školy a (v) získávání sponzorů a dárců, kteří podpoří cíle nadačního fondu.

2. Obdarovaný je povinen dar použít k účelům, pro který byl založen, s tím, že o konkrétním způsobu využít rozhodne správní rada Obdarovaného jakožto nadačního fondu. Jestliže o to Dárce písemně požádá, Obdarovaný je povinen poskytnout Dárci informace o tom, jakým způsobem darované peněžní prostředky využil.

Článek III
Prohlášení dárce, vrácení příspěvku

1. Dárce prohlašuje, že na jeho straně neexistuje žádná překážka k uzavření této smlouvy, resp. k poskytnutí daru Obdarovanému na jejím základě, zejména, že Dárce není v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení, popř. exekuce soudní, správní nebo daňová, ani není dána žádná skutečnost, na základě níž, by darování daru podle této smlouvy mohlo být shledáno jako neúčinné právní jednání. Dárce současně prohlašuje a ujišťuje Obdarovaného, že darované peněžní prostředky pocházejí z jeho legálních příjmů.

2. Dárce bere na vědomí, že správní rada Obdarovaného, je oprávněna rozhodnout o odmítnutí daru v podobě darovaných peněžitých prostředků podle této smlouvy, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že zjistí, že některé z prohlášení učiněných Dárcem v odst. 1 v tomto článku výše není pravdivé. Obdarovaný je v tokovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to s účinky ex tunc. Poskytnutý dar je Obdarovaný v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět Dárci. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí peněžních prostředků jako daru do jejich vrácení.

Článek IV
Zpracování osobních údajů

1. Dárce bere na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ze stany Obdarovaného ke zpracování osobních údajů Dárce, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), a na to navazujících právních předpisů.

2. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje dárce, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení v dokumentu Zásady o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na internetových stránkách obdarovaného https://www.zusfolklorika.cz. Dárce uzavřením této smlouvy potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil.

3. Dárce souhlasí s tím, aby byl jako dárce uváděn ve výroční zprávě Obdarovaného jakožto nadačního fondu.

Článek V
Závěrečná ujednání

1. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena, přičemž smluvní strany se zavazují, že neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním naplňujícím účel a smysl této Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsanými oběma smluvními stranami; smluvní strany výslovně vylučují, aby právní jednání směřující ke změně nebo doplnění této smlouvy mělo jinou než písemnou formu. Ujednání v tomto odstavci platí obdobně též pro právní jednání směřující ke zrušení této smlouvy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden připadne Dárci a jeden Obdarovanému.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem Smlouvy, se kterým se před podpisem seznámili, připojují vlastnoruční podpisy.
ZPĚT


Nabídka partnerství

Číslo účtu Nadačního fondu Folklorika: 2401944933/2010